Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc gia đến 2030, tầm nhìn 204

.
Dưới đây là toàn văn Nghị quyết

http://baocongthuong.com.vn/nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-cong-nghiep-quoc-gia-den-2030-tam-nhin-2045.html

Nguồn: vinanet.vn